BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
* Công bố thông tin giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2022 đã kiểm toán so với cùng kỳ năm 2021
17/03/2023
Báo cáo tài chính quý IV năm 2022
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
* Công bố thông tin giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Quý IV/2022 so với cùng kỳ năm trước
19/01/2023
Báo cáo tài chính quý III năm 2022
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
* Công bố thông tin giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Quý III/2022 so với cùng kỳ năm trước
25/10/2022
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 đã soát xét
* Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2022 đã soát xét. [ Tiếng Việt | English ]
* Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022 đã soát xét. [ Tiếng Việt | English ]
* Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 đã soát xét so với cùng kỳ năm trước
26/08/2022
Báo cáo tài chính quý II năm 2022
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
* Công bố thông tin giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Quý II/2022 so với cùng kỳ năm trước
29/07/2022
Báo cáo tài chính quý I năm 2022
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
* Công bố thông tin giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Quý I/2022 so với cùng kỳ năm trước
29/04/2022
Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
* Báo cáo tài chính hợp nhất [Tiếng Việt | English]
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng [Tiếng Việt | English]
31/03/2022
Báo cáo tài chính quý IV năm 2021
Báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng

Báo cáo tài chính quý III năm 2021
Báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
Công bố thông tin giải trình biến động lợi nhuận sau thuế quý III/2021 thay đổi so với cùng kỳ năm trước
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 đã soát xét

Báo cáo tài chính riêng ngân hàng 6 tháng đầu năm 2021 đã soát xét 
   [Tiếng Việt | English]
* Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021 đã soát xét
   [Tiếng Việt | English]
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2021 đã soát xét so với cùng kỳ năm trước
Báo cáo tài chính quý II năm 2021
Báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
* Công bố thông tin giải trình biến động lợi nhuận sau thuế quý II/2021 thay đổi so với cùng kỳ năm trước
Báo cáo tài chính quý I năm 2021                                                                                                      
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
28/01/2022 16:00



29/10/2021 18:00




27/08/2021 16:00






30/07/2021 19:00




        29/04/2021 17:00
Công bố thông tin giải trình biến động lợi nhuận sau thuế quý I/2021 thay đổi so với cùng kỳ năm trước


Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
* Báo cáo tài chính hợp nhất [Tiếng Việt | English]
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng [Tiếng Việt | English]
30/03/2020 14:00
Công bố thông tin giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2020 đã được kiểm toán so với năm 2019
31/03/2021 17:00


Báo cáo tài chính quý IV năm 2020
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
29/012021 16:00
Công bố thông tin giải trình biến động lợi nhuận sau thuế quý IV/2020 thay đổi so với cùng kỳ năm trước

29/01/2021 16:00


Báo cáo tài chính quý III năm 2020
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
30/10/2020 13:30
Công bố thông tin giải trình biến động lợi nhuận sau thuế quý III/2020 thay đổi so với cùng kỳ năm trước
30/10/2020 13:30


Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 đã soát xét
* Báo cáo tài chính hợp nhất: : Tiếng Việt | Tiếng Anh
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng: Tiếng Việt | Tiếng Anh
28/08/2020 16:00
Công bố thông tin v/v giải trình biến động lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2020
28/08/2020 16:00


Báo cáo tài chính quý II năm 2020
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
30/07/2020 16:00
Công bố thông tin giải trình biến động lợi nhuận sau thuế quý II/2020
30/07/2020 16:00


Báo cáo tài chính quý I năm 2020
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
29/04/2020 10:00
Công bố thông tin giải trình biến động lợi nhuận sau thuế quý I/2020
29/04/2020 10:00

Năm 2019

Công bố thông tin giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2019 đã được kiểm toán so với năm 2018
30/03/2020 14:00
Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
* Báo cáo tài chính hợp nhất [Tiếng Việt | English]
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng [Tiếng Việt | English]
30/03/2020 14:00
Công bố thông tin giải trình biến động lợi nhuận sau thuế quý IV /2019
22/01/2020 16:30
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2019
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
22/01/2020 16:30
Công bố thông tin giải trình biến động lợi nhuận sau thuế quý III thay đổi so với cùng kỳ năm trước
30/10/2019 10:00
Báo cáo tài chính Quý III năm 2019
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
30/10/2019 10:00
Công bố thông tin giải trình biến động lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2019
29/08/2019 10:00
Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2019
* Báo cáo tài chính hợp nhất [Tiếng Việt | English]
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng [Tiếng Việt | English]
29/08/2019 10:00
Công bố thông tin giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Quý II năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2019
30/07/2019 15:00
Báo cáo tài chính Quý II năm 2019
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
30/07/2019 15:00
Công bố thông tin giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Quý I.2019
26/04/2019 15:00
Báo cáo tài chính Quý I năm 2019
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
26/04/2019 09:00

Năm 2018

Công bố thông tin giải trình lợi nhuận sau thuế đã kiểm toán năm 2018 thay đổi so với cùng kỳ năm 2017
01/04/2019 10:00
Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
* Báo cáo tài chính hợp nhất [Tiếng Việt | English]
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng [Tiếng Việt | English]
29/03/2019 17:00
Công bố thông tin giải trình lợi nhuận sau thuế Quý IV năm 2018 thay đổi so với cùng kỳ năm 2017
30/01/2019 15:00
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2018
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
30/01/2019 15:00
Công bố thông tin giải trình lợi nhuận sau thuế Quý III năm 2018
31/10/2018 09:00
Báo cáo tài chính Quý III năm 2018
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
30/10/2018 09:00
Công bố thông tin giải trình lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018
30/08/2018 16:00
Báo cáo tài chính giữa niên độ kết thúc ngày 30/06/2018 đã soát xét:
* Báo cáo tài chính hợp nhất [Tiếng Việt | English]
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng [Tiếng Việt | English]
29/08/2018 11:00
Công bố thông tin giải trình lợi nhuận sau thuế Quý II năm 2018
09/08/2018 09:00
Báo cáo tài chính Quý II năm 2018
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
30/07/2018 10:00
Báo cáo tài chính Quý I năm 2018
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
27/04/2018 11:00

Năm 2017

Công bố thông tin giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2017
28/03/2018 11:00
Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
* Báo cáo tài chính hợp nhất [Tiếng Việt | Enghlish]
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng [Tiếng Việt | Enghlish]
28/03/2018 11:00
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
30/01/2018 11:00
Báo cáo tài chính Quý III năm 2017
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
30/10/2017 15:00
Báo cáo tài chính giữa niên độ kết thúc ngày 30/06/2017 đã soát xét:
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
29/08/2017 17:00
Báo cáo tài chính Quý II năm 2017
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
28/07/2017 17:00
Báo cáo tài chính Quý I năm 2017
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
28/04/2017 15:30