Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 02/12/2013 - 06/12/2013
Thời gian Quốc gia Thông tin kinh tế Mức độ quan trọng Thực tế Dự Báo Kỳ Trước
THỨ HAI - 02/12/2013
16:00 Anh PMI sản xuất * * * * 58.4 56.5 56.5
20:30 Mỹ Phát biểu của chủ tịch Fed * * * *      
22:00 Mỹ PMI sản xuất ISM * * * * 57.3 55.2 56.4
THỨ BA - 03/12/2013
7:30 Úc Doanh số bán lẻ t/t * * * * 0.5% 0.4% 0.8%
10:30 Úc Lãi suất RBA * * * * 2.5% 2.5% 2.5%
16:30 Anh PMI ngành xây dựng * * * * 62.6 59.3 59.4
THỨ TƯ - 04/12/2013
7:30 Úc GDP q/q  * * * *  0.6% 0.7% 0.6%
16:30 Anh PMI dịch vụ * * * * 60.0 62.1 62.5
20:15 Mỹ Bảng lương ADP * * * * 215K 174K 130K
22:00 Mỹ PMI phi sản xuất ISM * * * * 53.9 55.4 55.4
22:00 Mỹ Doanh số bán nhà mới * * * * 444K 432K 354K
2:00 Mỹ Beige Book * * * *      
THỨ NĂM - 05/12/2013
7:30 Úc Cán cân thương mại * * * * -0.53B -0.33B -0.28B
19:00 Anh Lãi suất BOE * * * * 0.5% 0.5% 0.5%
19:00 Anh Chương trình mua tài sản BOE * * * * 375B 375B 375B
19:45 Châu Âu Lãi suất ECB * * * * 0.25% 0.25% 0.25%
20:30 Châu Âu Họp báo ECB * * * *      
20:30 Mỹ GDP q/q (dữ liệu lần 2) * * * * 3.6% 3.1% 2.8%
20:30 Mỹ Đơn xin trợ cấp thất nghiệp * * * * 298K 322K 316K
THỨ SÁU - 06/12/2013
20:30 Mỹ Bảng lương phi nông nghiệp * * * * 203K 180K 204K
20:20 Mỹ Tỷ lệ thất nghiệp * * * * 7.0% 7.2% 7.3%
21:55 Mỹ Niềm tin tiêu dùng ĐH Michigan * * * *  82.5 76.2 75.1