Thông báo v/v hạn chế dịch vụ do nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi (Corebanking).